Bilinç nedir?

(Şuur), insanın kendi varlığını, aldığı duyguları sezmesi halidir. Heyecan, düşünme, hissetme gibi ruh hallerinin hepsi birer şuur halidir. Psikolojide şuur denen bu gibi hallerin dışında kalan daha başka ruh halleri de vardır ki bunlara «şuuraltı» denir. Çeşitli ruh olayları şuuraltında saklanır (Bak. RÜYA).

Bilinç nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçeğin merkezi sinir sistemi aracılığıyla salt insana özgü şekilde fikirsel yansıması. Salt insana özgü psişik faaliyetin bütünü: Yansımanın duyumsal ve rasyonel biçimleri vebu biçimlere bağlı olan duygular, heyecanlar ve iradeli edimler. Bilinç, uzun bir biyolojik geçmişin sonunda, en başta insanın toplumsal çalışmasına bağlı olarak gelişen ve maddenin en yüksek organlaşma biçimi olan insan beyninin bir işlevi olarak ortaya çıkmıştır. «Psişik olan, bilinç vb. , maddenin (yani fiziksel olanın)en gelişmiş ürünüdür insan beyni diye adlandırılan şu çok karmaşık madde parçasının bir işlevidir» (Lenin)

Bilinç, her ne kadar maddenin gelişiminin bir ürünü ise ve ancak maddeyle arasındaki kopmaz bağlamlılık sayesinde ve maddi bir temele dayanarak varlığını sürdürürse de, kendisi madde değildir. Bilinç, organik anlamda maddi bir ürün değildir o, nesnel gerçeği düşünce yoluyla yansıtma, imgeleştirme yeteneğine sahiptir bilinçlenme, maddi olanı düşünceye dönüştüren ve onu düşüncede dile getiren karmaşık bir faaliyettir. Bilinç, maddi dünyanın fikirleşmiş yansısıdır bu nedenle bağımsız bir içeriğe sahip olamaz. «Bilinç, hiçbir zaman bilinçli varlıktan başka bir şey olamaz. » (Marks)

Bilinç, algıların ve düşüncelerin düzensiz, rastlantısal bir akıntısı değildir belli bir yapısı vardır ve kendini belli yasalara göre düzenler. Bilincin somut içerikleri, maddi dünyanın yansımaları olarak, her zaman belirli somut biçimlerde ortaya çıkarlar. Bu biçimler, gerek imgeler, duyumlar, algılar, kavramlar, önermeler, teoriler, gerekse duyumlarla deneyim edinmenin yasaları ve düşünmenin yasaları, bilince a-priori verilmiş olmayıp, insan türünün gelişmesi göz önüne alındığında, tıpkı içerikleri gibi nesnel gerçeğin yansısıdırlar. Bilinç, belirli nöro-fizyolojik süreçlere eşlik eden bir fenomen olmayıp, insanların yaşamında gerekli işlevleri yerine getirir ve fikirsel yansıtma yeteneği sayesinde, evrensel bilgi edinmenin aracıdır.

İnsanlar, bilinç aracılığıyla maddi dünyanın özüne inerler ve onun nesnel özelliklerini ve tabi olduğu yasal düzenlilikleri kavrarlar. Bilinç, insanların eylemlerini ve pratik faaliyetlerini daha önceden tasarlamalarını, bunları bir hedef doğrultusunda planlamalarını ve faaliyetlerinin sonuçları üzerinde önceden tahminde bulunabilmelerini sağlar insanların doğasal ve toplumsal çevreleriyle olan ilişkilerini düzenlemelerine ve planlı olarak yürütmelerine yardımcı olur bilinçlenme, insanları kuşatan çevrenin onlar tarafından öğrenilip kavranmasını sağlayan aktif bir süreçtir bilinç, özellikle maddi dünya üzerinde yaptığı çok yanlı etkide ve tabi olduğu kendine özgü yasal düzenliliklerde dile gelen göreceli bir bağımsızlığa sahiptir.

Gelişmiş merkezi sinir sistemi bulunan hayvanlarda, psişik faaliyetin çeşitli biçimleriyle karşılaştığımız halde, onlarda bilinç yoktur bilinç, psişik faaliyetin en yüksek biçimi ve gelişim basamağı olarak toplumsal çalışma faaliyetinin etkisiyle doğar bu yüzden daha başlangıçtan itibaren toplumsal bir karakter taşır ve dil’ le kopmaz bir bağıntı oluşturur. Toplumsal bilinç

İdealizmin çeşitli yönelimleri, bilinci, özellikle düşünceyi maddeden bağımsız bir fenomen olarak tanımlamak çabasındadırlar onu, ya zihinsel-ruhsal bir cevher sayarlar (nesnel-idealizm) ya da nesnel gerçekle özdeşleştirirler (öznel-idealizm). Düşünme/düşünce,—» bilgi edinme/bilgi.

Sözlükte "bilinç" ne demek?

1. algı ve bilgilerin anlıkta duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur; insanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur, dimağ.
2. Temel bilgi temel görüş.
3. Bir topluluktaki ruhsal etkinliğin ya da ruhsal durumların tümü.

Cümle içinde kullanımı

Davranışlarını bir an önce bilincinin denetiminden kurtarmak için, kadehleri birer dikişte boşaltmaya mı başladı? - F. R. Atay

Bilinç kelimesinin ingilizcesi

n. consciousness